خوش آمدید

۱. وظایف جیودیزی

جیودیزی یکی از علومیست که در بارۀ زمین  جیو- زمین ، دیزی- اندازه گیری، وظایف اساسی علمی و تخنیکی جیودیزی عبارت اند از:

تعیین جسامت (اندازه ها و اشکال ) زمین وساحه جاذبه خارجی آن؛ تعیین موقعیت نقاط جداگانۀ سطح زمین به سیستم منتخب کوردینات؛ ایجاد نقشه ها و پلان های اراضی؛ اجرای اندازه گیری ها بروی زمین بخاطر طرح ریزی؛ اعمار و بهره برداری از ساختمان های انجنیری؛ بهره برداری از منابع طبیعی زمین وغیره.

تأمین معلومات های جیودیزیکی مورد ضرورت اموردفاعی مملکت.

بدین ترتیب جیودیزی را میتوان بحیث علم مطالعه کنندۀ جسامت زمین و ساحۀ جاذبۀ خارجی آن، موقعیت آشیای سطح زمین، اشکال عوارض آن تعریف نمود. علمی که مشغول اندازه گیری های مورد ضرورت برای حل مسایل مختلف تولیدی-تخنیکی اقتصادی ملی وامور دفاعی مملکت در طبیعت میباشد.

+ نوشته شده در  2010/10/14ساعت ۸:۴۴ قبل از ظهر  توسط حبیب هوشنگ زاهدی |